Gáz EPH

Gáz EPH jegyzőkönyv, vagy gáz eph nyilatkozat kiállítása.

Gáz EPH kialakítása.

Meglévő gáz EPH minősítése, mérése.

Mint ahogy a mérőhelyi (ELMÜ-s) munkák esetében is. Nem külsős vállalkozókkal dolgoztatunk, NEKÜNK VALÓBAN VAN JOGOSULTÁSGUNK EPH minősítésére.

Gáz EPH jegyzőkönyv kiállítása.

Gáz eph nyilatkozat elkészítése.

Gáz EPH hálózat kiépítése.

EPH minősítés.

GÁZ EPH ra van szükségem!


Ajánlatkérő. Ha kitölti árat tudunk megadni a kivitelezésre. Köszönjük.


Gázcsatlakozások és gázkészülékek egyenpotenciálú bekötése. GÁZ EPH

Az orszag területén működő gázszolgá1tató társaságok a gázkészü1ékek üzembevételét a gázcsatlakozások és a gázkészülékek villamos-szakember á1tali egyenpotenciálú bekötéséhez illetve a bekötés bizonylatolásához kötik. Miért van erre szükség?

Villamos szempontból azért jó ez az összekötés, mert ennek hiányában egy eseteges meghibásodáskor a gázcső máshonnan hozhat idegen feszü1tséget és így a villamos szerkezetet kezelő személy két - látszólag földelt - fémszerkezet érintve áramütést kaphat.

A gázszolgáltatók szempontjából biztonságot nyújt ez az összekötés, mert a nem egyenpotenciálra hozott fémszerkezet fémes áthida1ása szikrát okozhat, ami a szivárgó gázt a levegő környezetben berobbanthatja. Ugyanakkor félnek is a bekötéstö1, egyrészt, mert az a csövet határozott potenciálra helyezve, annak szétszerelése, megbontása esetén okozhat szikrát, másrészt az elektrolitikus korrózió kialaku1ásátó1 tartanak. További problémát jelent az, hogy újabban a gázkészülékeket hajlékony műanyagcsővel kötik be a gázcsöhá1ózatba és ennek mechanikai védelmére fémharisnyát alkalmaznak, amelynek két végén e harisnya megfele1ö villamos érintkezése nem minden típusnál megoldott. Van olyan típus is, amelynek jó villamos összekötését a magyar gyártó nem csak megvizsgá1ja, de erről tanúsítványt is ad; van azonban a forgalomban számos olyan típus is, amely fémharisnyája csak néhány szálánál érintkezik villamosan a két végponthoz csatlakozó fémcsőhöz, s ezért néhány amperes kiegyen1ító áram fellépése esetén felizzik, s a műanyagcsövet átégetve meggyújthatja a kiáramló gázt.

Tekintsük át:

Hol kötelező az előírások szerint az egyenpotenciálú összekötés? GÁZ EPH

Az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány 411. szakasza intézkedik a. Védelem a "táplálás önműködő lekapcsolásával" érintésvédelmi megoldások kialakitásáró1. Ennek keretében a 411.3.1.2. szakasza szerint: a szerkezeti fémrészeket, a központi fűtést és a légkondicionáló berendezéseket, és ha ez megoldható, a vasbeton épületszerkezetek fő fémrészeit, mint idegen vezetőképes részeket az egyenpotenciálú összekötésbe be kell kötni. Az épületbe kívülről bevezetett ilyen idegen vezetőképes részeket az épületen belü1, az épületbe való belépési pontjukhoz a lehető legközelebb kell bekötni. A szabvány a védővezetők földelésével kapcsolatban kötelező előírást nem ad, de a TN-há1ózatokra vonatkozó 411.4.2. szakasz 2. Megjegyzése szerint: a védővezetőket ajánlatos ott fö1delni, ahol azok az épületekbe vagy telkekre belépnek.

Az egyenpotenciálú összekötéssel kapcsolatban a már visszavont MSZ 172-1:1986 szabvány tartalmazott további részletes előírásokat: A szabvány 3.1.2. szakasza szerint: Minden épületben, amelyben védővezetős érintésvédelmet alkalmaznak, és az épü1etben a helyhez kötött villamos szerkezetek testével egyidejűen érinthető, kiterjedt fémszerkezet is van, egyenpotenciálú hálózatot kell kialakítani. Az egyenpotenciálú há1ózatot össze kell kötni a védővezetővel, akár nullázott a hálózat, akár nem. Nullázott há1ózat esetén a szabvány 3.3.2. szakasza érintésvédelmi megoldások kialakításáról a következőket írja elő:

Össze kell kötni az egyenpotenciálú hálózatot a nullavezetővel ott, ahol a közelben olyan természetes földelés van, amely önállóan is számottevőnek minősül.

Minden épületbe való csatlakozásnál létesíteni kell egy önállóan is számottevő földelést ott, ahol ilyen számottevőnek minösü1ö természetes földe1és nincs, és az épü1etbe csatlakozó hálózat közvetlenül földelt üzemi vezetőjét ennek fölhasználásával földelni kell.

Önállóan is számottevő földelés a szabvány 1.5.1.7 szakasza szerint a talajban fekvő olyan nem villamos földelés céljára készített fémszerkezet, amelynek hatásos (a talajfelszínnél lega1ább 0,5 m-rel mélyebben lévő) részeinek hossza lega1ább 4 m.

A következő kérdés:

Milyen keresztmetszet van az összekötés kivitelére elöírva? GÁZ EPH

A védöösszekötő-vezetők keresztmetszetéről az MSZ HD 60364-5-54:2012 szabvány intézkedik. A szabvány 544.1.1. szakasza szerint a fő földe1ökapocshoz csatlakozó vezetők keresztmetszete legalább 6 mm2 es rézvezető, vagy 16 mm2 es alumíniumvezető, vagy 50 mm2 es acél anyagú vezető legyen. Rézvezető esetén nem kell 25 mm2 nél nagyobb keresztmetszetűre vá1asztani a gerincvezetőt. A kiegészítő, (illetve a leágazó) védőösszekötő-vezető vezetőképessége legalább a fele legyen a megfelelő védővezető vezetőképességének, de nem lehet kisebb, mint 2,5 mm2 réz, mechanikailag védett, illetve 4 mm2 réz mechanikailag nem védett kialakítás esetén. A korábban érvényes magyar nemzeti szabvány, az MSZ 172-1:1986 szabvány 3.2.4.4. szakasza lényegében ezzel megegyező előírást tartalmazott.

Milyen esetben kötelező a kiépítés? GÁZ EPH

Új villamos berendezések létesítése vagy meglévő létesítmények villamos berendezéseknek felújítása, vagy csak az érintésvédelem felújítása esetén feltétlenül be kell tartani az érvényes szabványok (MSZ 2364/MSZ HD 60364 sorozat) előírásait. Ha csak új gázberendezéseket szerelnek fel, akkor emiatt szabvány értelmében nem kell a meglévő villamos berendezéseken változtatni. A gáztörvény azonban a gázszolgáltató vállalatoknak bizonyos felhatalmazást ad a gázberendezések biztonsági követelményeinek ellenőrzésére.

  • A gázcső elektrolitikus korróziója.

Amíg a teljes gázcsőhálózat fémből volt, egyes helyeken katódvédelmet alkalmaztak, ilyen esetben az egyenpotenciálú összekötést a szigete1ö közdarabnak a gázfogyasztók fe1é eső oldalára kellett kötni. Most ha az utcai hálózat műanyagból van, a bekötő rövid fémcsőszakaszon keletkezhetnek korróziós lyukak. Ezek oka nem az egyenpotenciálú összekötés, hanem az a galvánfeszültség, amely a beton lúgos és a talaj savas kémhatása miatt keletkezik. Megoldás a csőnek a betontól való műanyag fóliás elszigetelése. Ma már a legtöbb esetben a fém gázcső maga is el van látva műanyag bevonattal, így korróziós probléma csak e bevonatnak az építkezés során történő megsérülése esetén lép fel.

  • Fémharisnya áthidalása

A gázkészülékeknek hajlékony műanyag bekötőcsöveit mechanikailag fémharisnyával védik. Ezeknek a villamosan jó (fémes) csatlakozása a hollandi anyákban nem minden összekötő csőtípusnál van biztosítva. Többször előfordult, hogy ezek a bekötés mellett fel izzottak (mindig a bekötés mellett, tehát az összekötődarabon belüli-a harisnya és a hollandi anya közötti-rossz kontaktusnál, és sohasem a harisnya közepén, mert ott a hűtőhatás megfelelő).

a felizzott harisnyaszálak átégették a műanyagot, s meggyújtotta gázt.

Ezt a jelenséget a harisnya villamos áthidalásával lehet teljesen kiküszöbölni. Az áthidalás hiánya balesetveszélyt jelent-sajnos történt is már emiatt halálos baleset. Ez is arra hívja fel

a figyelmünket, hogy nem elhanyagolható részletkérdésről van szó-adott esetben emberélet múlhat egy helytelen műszaki megoldáson.

Összegezve a leírtakat

-Az épületekbe újonnan bekötendő gázcső csatlakozásokat és a villamos részt tartalmazó gázkészülékeket (beleértve a fémharisnya áthida1ásokat is!)be kell kötni az épület védőösszekötő-vezető rendszerébe.

-A bekötést illetve az áthidalást villamos szakember végezze, legalább 2,5 mm2 vagy 4 mm2 keresztmetszetű rézvezetékkel.

-A bekötést érintésvédelmi vizsgát tett szakember ellenőrizze szerelői ellenőrzés formájában, és a bizonylatot is ő állítsa ki a 8.3.4 alfejezetben bemutatott minták alapján. (Megjegyezzük, hogy a mintáktól nem ajánlott eltérni, ugyanis ezeket érintésvédelmi munkabizottság dolgozta ki és a gázszolgáltató társaságok is elfogadták.)

A helyszíni vizsgálat alapján kell eldönteni, hogy a kétféle bizonylati forma közül melyiket kell alkalmazni: meglévő, vagy újonnan kiépített gázcső há1ózatról van-e szó. Régi épületeknél előfordulhat, hogy nem szükséges az egyenpotenciálú összekötések kiépítése-ezt is írásban kell rögzíteni.